COOL UK Magazine

Photographer: Denis Gladkov
Stylist: Denis Gladkov
Model: Eliott Mercier from Rock Men
Grooming: Suna Myles